Statut

DZIAŁ I 

Rozdział 1 

Informacje ogólne o przedszkolu 

 1. Publiczne Przedszkole RADOŚĆ w Krakowie zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną: 
 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;  
 1. przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 
 1. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 
 1. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia wychowania przedszkolnego; 
 1. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Klonowica 17c w Krakowie, w którym funkcjonują 3 oddziały przedszkolne. 
 1. Przedszkole RADOŚĆ prowadzi oddziały ogólnodostępne. 
 1. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna: Agata Jaroń. 
 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. 
 1. Przedszkole używa nazwy: Publiczne Przedszkole RADOŚĆ 
 1. Przedszkole może używać skrót nazwy: Przedszkole Radość 
 1. Przedszkole prowadzi: 
 1. wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych w wieku 3 -9 lat. 
 1. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 
 1. Przedszkole jest jednostką finansów publicznych, w rozumieniu art.9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy. Działalność przedszkola jest finansowana przez Gminę Miejską Kraków; 
 1. Obsługa administracyjna, finansowa i techniczna przedszkola jest wykonywana przez organ prowadzący. 
 1. Rodzic  należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 
 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy  programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. 
 1. W przedszkolu mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Szczegółową organizację wprowadzania innowacji w przedszkolu oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej określa „Procedura działalności innowacyjnej w przedszkolu” 

DZIAŁ II 

Rozdział 1 

Cele przedszkola 

 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych 
  i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 
 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.  
 1. Cele wychowania przedszkolnego, o których mowa powyżejprzedszkole realizuje poprzez kształtowanie czterech obszarów rozwoju dziecka: fizycznej, społecznejpoznawczej emocjonalnej. 

Rozdział 2 

Zadania przedszkola 

 

 1. Do zadań przedszkola należy: 
 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju; 
 1. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 
 1. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 
 1. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 
 1. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 
 1. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 
 1. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;  
 1. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 
 1. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 
 1. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 
 1. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 
 1. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 
 1. Kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 
 1. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 
 1. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 
 1. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego; 
 1. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur; 
 1. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, z tym, że nie dotyczy to:  
 1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
 1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka; 
 1. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole; 
 1. Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego; 
 1. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania; 
 1. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 1. Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 
 1. Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu; 
 1. Egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 
 1. Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej i archiwizacji. 
 1. Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań. 
 1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno-obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.  

 

Działalność przedszkola w czasie pandemii 

 1. W okresie pandemii, gdy zostaną wprowadzone odpowiednie regulacje prawne, jest możliwość prowadzenia zdalnego nauczania. 
 1. Zdalne nauczanie z wykorzystaniem metod i technik na odległość  oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu dziecka z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez  nauczyciela. 
 1. Zdalne nauczanie wprowadza się w przedszkolu decyzją Ministra Edukacji Narodowej w sytuacji, w której dotychczas prowadzone zajęcia zostają zawieszone. 
 1. O wprowadzeniu zdalnego nauczania dyrektor przedszkola informuje nauczycieli, rodziców i pracowników administracji: osobiście lub pocztą elektroniczną lub przez media społecznościowe. 
 1. We współpracy z nauczycielami dyrektor ustala: 
 1. sposób komunikowania się z  rodzicami na odległość  
 1. ilość/ jakość przekazywanego materiału w poszczególnych dniach. 
 1. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o: 
 1. komunikację przez pocztę elektroniczną; 
 1. ćwiczenia, karty pracy, z których dziecko korzysta w przedszkolu; 
 1. inne sposoby wskazane przez dyrektora, zastępcę dyrektora przedszkola w porozumieniu z nauczycielami; 
 1. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji tematów na bieżąco zgodnie z obowiązującą  podstawą programową wychowania przedszkolnego, stosując różnorodne metody i formy pracy; 
 1. O wyborze sposobu prowadzenia zajęć w ramach nauczania zdalnego decyduje nauczyciel, uwzględniając specyfikę, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz możliwości techniczne wszystkich uczestników tego procesu; 
 1. Nauczyciel organizuje pracę z rodzicami, informując ich o proponowanym trybie pracy w ramach zdalnego nauczania (formach i zakresie zadań, materiałach, itp.) 
 1. Zakres przekazywanych treści i zadań do wykonania jest dostosowany do możliwości psychofizycznych i technicznych dzieci;  
 1. Nauczyciele na bieżąco prowadzą dokumentację działań edukacyjnych zdalnych poprzez gromadzenie materiałów przesłanych rodzicom w wersji elektronicznej; 
 1. Nauczyciel systematycznie przekazuje dyrektorowi do spraw pedagogicznych wersję elektroniczną zdalnego nauczania. 

Sposoby realizacji zadań przedszkola 

 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup. 
 1. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 
 1. Program wychowania przedszkolnego zawiera: 
 1. szczegółowe cele edukacyjne; 
 1. tematykę materiału edukacyjnego; 
 1. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 
 1. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów gotowych lub: 
 1. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 
 1. zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów); 
 1. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 
 1. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, z-ca dyrektora do spraw pedagogicznych przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu nauczycielskiego i specjalistów, zatrudnionych w przedszkolu. 
 1. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego. 
 1. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza zastępca dyrektora ds. pedagogicznych przedszkola. 
 1. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego. 
 1. Zastępca dyrektora ds. pedagogicznych przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.  
 1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.  
 1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć 
  w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez: 
 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w Dziale V niniejszego statutu; 
 1. opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu; 
 1. przestrzeganie liczebności grup; 
 1. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 
 1. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 
 1. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym; 
 1. kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku; 
 1. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola; 
 1. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 
 1. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 
 1. ogrodzenie terenu przedszkola; 
 1. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 
 1. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni 
  i pomieszczeń gospodarczych; 
 1. wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 
 1. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych; 
 1. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola; 
 1. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
 1. Przedszkole prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 
 1. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów  wychowanków; 
 1. realizację określonej tematyki zajęć we współpracy z lekarzami, wolontariuszami  organizacji działających na rzecz dziecka  i  rodziny; 
 1. działania opiekuńcze wychowawców grup, w tym rozpoznawanie relacji  między rówieśnikami; 
 1. promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 
 1. prowadzenie profilaktyki uzależnień. 
 1. Przedszkole sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną i psychologiczną: 
 1. nad wychowankami rozpoczynającymi pobyt w przedszkolu poprzez organizowanie spotkań dyrekcji przedszkola z nowoprzyjętymi wychowankami i ich rodzicami; przez rozmowy indywidualne wychowawcy z dziećmi i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych dziecka, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych; przez pomoc w adaptacji dziecka w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga lub psychologa przedszkolnego. 
 1. przez udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez wychowawcę lub przedstawiciela  dyrekcji, 
 1. przez współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną, 
 1. przez respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
 1. przez organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji, 
 1. nad wychowankami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący 
 1. nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi poprzez: 
 1. umożliwianie wychowankom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
 1. objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, 
 1. dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb dziecka, 
 1. rozwój zdolności dziecka w ramach zajęć pozalekcyjnych, 
 1. wspieranie dziecka w przygotowaniach do konkursów, 
 1. indywidualizację procesu kształcenia; 

Rozdział 3 

 

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

 1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom. 
 1. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu są bezpłatne, a udział dziecka w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 
 1. Pomoc psychologiczno  pedagogiczna polega na: 
 1. rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka; 
 1. rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka; 
 1. rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu; 
 1. stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym; 
 1. rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko; 
 1. wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami; 
 1. opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub emcjonalno-społecznych dla dzieci niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  
 1. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków i rodziców; 
 1. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 
 1. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 
 1. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
 1. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 
 1. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

DZIAŁ III 

Rozdział 1
Organy przedszkola i ich kompetencje 

 1. Organami przedszkola są: 
 1. Organ Prowadzący; 
 1. Dyrektor; 
 1. Z-ca dyrektora do spraw pedagogicznych; 
 1. Rada pedagogiczna. 
 1. Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą „Prawo Oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Przedszkola. 
 1. Organ Prowadzący: 
 1. reprezentuje je na zewnątrz 
 1. zatwierdza statut przedszkola 
 1. powołuje dyrektora 
 1. zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole; 
 1. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 
 1. stwarza warunki umożliwiające podtrzymanie tożsamości narodowej/etnicznej i religijnej wychowankom; 
 1. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola; 
 1. organizuje prace konserwatorsko- remontowe; 
 1. dysponuje środkami finansowymi przedszkola, 
 1. ma prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
 1. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.  
 1. Dyrektor: 
 1. kieruje bieżącą działalnością przedszkola, 
 1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami zatrudnionymi w przedszkolu; 
 1. zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami; 
 1. organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy; 
 1. udziela urlopów zgodnie z Kpa; 
 1. wydaje świadectwa pracy; 
 1. określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników; 
 1. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość; 
 1. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom i nauczycielom; 
 1. dba o właściwe wyposażenie przedszkola; 
 1. odwołuje zajęcia w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia. 
 1. opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny w terminie podanym przez Kuratorium? 
 1. ustala formy, sposoby, okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej,  a także wymiar godzin względem dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
 1. powołuje przedszkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną; 
 1. Zastępca dyrektora ds. pedagogicznych przedszkola kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności: 
 1. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli; 
 1. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 
 1. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;  
 1. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem  i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; 
 1. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola; 
 1. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 
 1. współpracuje z Organem Prowadzącym, Dyrektorem i Radą Pedagogiczną, ; 
 1. stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie ·i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej przedszkola; 
 1. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje wychowankom nauczanie indywidualne na zasadach określonych w Dziale II, Rozdział 2 Statutu Przedszkola; 
 1. dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor ds. Pedagogicznych Przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;  
 1. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 
 1. opracowuje plan doskonalenia w uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad; 
 1. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich; 
 1. organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę, jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 1. Organizuje działalność przedszkola, a w szczególności określając i ustalając sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola; 
 1. Dyrektor ds. pedagogicznych Przedszkola: 
 1. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny; 
 1. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 
 1. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników; 
 1. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 
 1. Rada Pedagogiczna  
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola 
 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni ·w przedszkolu. 
 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor ds. pedagogicznych Przedszkola  RADOŚĆ w Krakowie. 
 1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.  
 1. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień. 
 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora przedszkola. 
 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 
 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 
 1. uchwala regulamin swojej działalności; 
 1. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy wychowanków przedszkola; 
 1. podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu wychowania przedszkolnego niepełnosprawnemu wychowankowi po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Wspierającego d/s i zgody rodziców; 
 1. zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny; 
 1. podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego; 
 1. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
 1. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ nadzorujący w celu doskonalenia pracy przedszkola. 
 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 
 1. opiniuje organizacje pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;  
 1. opiniuje programy z zakresu wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem do użytku w placówce; 
 1. opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 
 1. Rada Pedagogiczna ponadto: 
 1. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola; 
 1. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 
 1. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być również zwoływane na wniosek organu prowadzącego lub organu nadzorującego. 
 1. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 
 1. Dyrektor ds. pedagogicznych przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Księgę protokołów przechowuje się w archiwum przedszkola. 
 1. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien w szczególności zawierać: 
 1. określenie daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół; 
 1. stwierdzenie prawomocności obrad; 
 1. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania; 
 1. listę obecności nauczycieli; 
 1. uchwalony porządek obrad; 
 1. przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień; 
 1. przebieg głosowania i jej wyniki; 
 1. podpis przewodniczącego i protokolanta. 
 1. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej. 
 1. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad. 
 1. Członkowie Rady Pedagogicznej mają możliwość przeczytania i przypomnienia treści protokołu przed kolejnym zebraniem. 
 1. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania Rady Pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu. 
 1. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

Rozdział 2 

Organizacja wychowania i opieki w przedszkolu 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 
 1. Przedszkole jest 3 – oddziałowe. 
 1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dzienne: od 7.00 do 17.00. Przebywanie osób na terenie przedszkola po jego zamknięciu jest możliwe tylko za zgodą Dyrektora Przedszkola. 
 1. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8:00 – 13:00. 
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący: 
 1. ferie zimowe: w drugim tygodniu ferii zimowych; termin ferii zimowych dla województwa małopolskiego określa Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
 1. wakacje letnie: sierpień 
 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 16 
 1. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00.  
 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku przez dyrektora ds. pedagogicznych. 
 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.  
 1. Na wniosek rodziców oraz Organów Przedszkolaza zgodą organu prowadzącego w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: rytmika, dogoterapiakynoedukacja, taniec towarzyski oraz inne. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne.  
 1. Czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: 
 1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut; 
 1. z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut. 
 1. Przedszkole, na życzenie rodziców organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału. 
 1. W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice złożyli pisemne życzenie udziału ich dzieci w nauce religii, naukę religii prowadzi się w grupie międzyoddziałowej. 
 1. Grupy międzyoddziałowe. 
 1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych. 
 1. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 7.00 – 8.00 i 16.00 – 17.00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 7.00 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 16.00 do momentu zamknięcia przedszkola. 
 1. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 16. 
 1. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie. 
 1. Wycieczki, wyjazdy do teatru, kina, na wystawy oraz inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z regulaminem organizacji wycieczek 
 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. 
 1. Jeśli jest możliwość, dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel (nauczyciele) opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola. 
 1. Przedszkole może organizować zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych dzieciOrganizacja pobytu w przedszkolu dzieci odbywających adaptację musi uwzględniać maksymalną ilość dzieci mogących brak udział w zajęciach, czyli 16 osób. 
 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola 

W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności: 

 1. czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów; 
 1. liczbę oddziałów w przedszkolu; 
 1. liczbę etatów nauczycieli i pracowników administracji i obsługi; 
 1. kwalifikacje nauczycieli; 
 1. liczę nauczycieli w podziale na stopień awansu zawodowego, przystępujących do postepowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku szklonym, którego dotyczy arkusz organizacyjny. 
 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. 
 1. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu: 
 1.  W godzinach 7.00 – 8.00: 
 1. schodzenie się dzieci, 
 1. zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, 
 1. prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym, 
 1. zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie, 
 1. ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, 
 1. przygotowanie do śniadania. 
 1. W godzinach 8.00 – 11.00: 
 1. śniadanie, 
 1. zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, 
 1. prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym, 
 1. zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci 
  w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej, 
 1. zabawy ruchowe z prawidłami, 
 1. spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym, 
 1. zabawy w ogrodzie przedszkolnym, 
 1. przygotowanie do drugiego śniadania, zabiegi higieniczne. 
 1.  W godzinach 11.00 – 13.00: 
 1. II śniadanie, 
 1. zajęcia programowe o charakterze poszerzającym, 
 1. opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr, 
 1. zabawy uspokajające i relaksujące, 
 1. spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań, 
 1. przygotowanie do obiadu 
 1. W godzinach 13.00 – 17.00: 

 Obiad. 

 1. prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym, 
 1. gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, 
 1. zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci. 
 1. Kółka zainteresowań. 
 1. zajęcia dodatkowe, 
 1. Program wychowania przedszkolnego realizowany jest w godzinach 8:00 – 13:00. 
 1. Dokumentacja Pedagogiczna – nauczyciele prowadzą dzienniki z formie elektronicznej. Dokumentują przebieg pracy dydaktyczno- wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym oraz czas pobytu dziecka w przedszkolu w każdym dniu. Dzienniki są prowadzone zgodnie z odrębnymi przepisami.  

Rozdział 3 

Odpłatność za przedszkole 

 1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne i organizowane za zgodą organu prowadzącego. 
 1. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ustala Rada Miasta Krakowa z uwzględnieniem praw dziecka do bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. 
 1. Opłacie podlegają usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, które obejmują: 
 1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, 
 1. Zajęcia dydaktyczne, w tym w szczególności: zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia rozwijające indywidualne umiejętności, zajęcia zabawowe, dogoterapia i kynoedukacjazajęcia taneczne i inne zajęcia tematyczne. 
 1. Za świadczenia w przedszkolu wykraczające po za 5 godzinny pobyt dziecka ustala się opłaty: 
 1. 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć  
 1. opłatę obniża się o 50% za dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola 
 1. Koszty wyżywienia pokrywają rodzice 
 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie nalicza się opłat za korzystania z przedszkola i wyżywienie. 
 1. W przedszkolu podawane są następujące posiłki: śniadanie, II-gie śniadanie w formie owoców lub soku owocowo-warzywnego, obiad, podwieczorek 
 1. Przerwa po między posiłkami nie może być dłuższa niż 4 godziny. 
 1. Termin i sposób dokonywania opłat ustala Organ Prowadzący. 

 

DZIAŁ IV 

Rozdział 1 

Organizacja przedszkola 

 1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada: 
 1. 3 sale do zajęć dla poszczególnych grup; 
 1. kuchnię; 
 1. dwie szatnie dla dzieci; 
 1. dwie łazienki i trzy ubikacje dla dzieci 
 1. dwie łazienki i ubikacje dla personelu 
 1. pomieszczenia administracyjne i gospodarcze; 
 1. plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych. 
 1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
 1. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 

 

DZIAŁ V 

Rozdział 1 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 
 1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 
 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 
 1. otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola; 
 1. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień; 
 1.  indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, zgodnie z pisemną opinią poradni psychologiczno–pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.  
 1. prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną) w grupach 6 – latków; 
 1. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu; 
 1. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia; 
 1. wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecka w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 
 1. dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią poradni specjalistycznej; 
 1. tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt będący na wyposażeniu sali; 
 1. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka; 
 1. dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych; 
 1. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci.  
 1. wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań; 
 1. rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci; 
 1. organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci; 
 1. doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w lekcjach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia zawodowego; 
 1. aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu; 
 1. przestrzeganie dyscypliny pracy; 
 1. prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola; 
 1. kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej; 
 1. dbanie o wystrój sali; 
 1. przestrzeganie tajemnicy służbowej; 
 1. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 
 1. opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola; 
 1. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 
 1. Nauczyciel realizuje powyższe zadania poprzez: 
 1. dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych, bytowych, a także potrzeb i oczekiwań; 
 1. tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania; 
 1. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi; 
 1. organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy; 
 1. utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne; 
 1. wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywania trudności i odporności na niepowodzenia; 
 1. wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali; 
 1. okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka; 
 1. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka; 
 1. stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi; 
 1. współpracę z rodzicami, poradnią psychologiczno  pedagogiczną i innymi pracownikami przedszkola; 
 1. wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą; 
 1. dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie 
  i podczas wyjść poza teren przedszkola; 
 1. udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom, przekazywanie jeden raz w półroczu karty osiągnięć dzieci; 
 1. przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola. 
 1. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci. 

Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany: 

 1. skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu; 
 1. do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi; 
 1. do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć; 
 1. nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa; 
 1. do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć; 
 1. nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to dyrektorowi przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. 
 1. kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy; 
 1. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu; 
 1. zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola; 
 1. usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci; 
 1. udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku; 
 1. nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych; 
 1. przestrzegania wszystkich przepisów sanitarnych. 
 1. Do zadań nauczyciela katechety należy szczególności należy: 
 1. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć; 
 1. realizowanie programu zatwierdzonego przez odpowiednie Władze Kościelne; 
 1. kształtowanie osobowości dziecka respektując chrześcijański system wartości; 
 1. kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka, wspólnotę Kościoła oraz wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka; 
 1. głoszenie Słowa Bożego. 
 1. Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli i pracowników przedszkola określają odrębne przepisy. 

 

DZIAŁ VI 

Wychowankowie przedszkola 

 1. Zasady rekrutacji: 
 1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności. 
 1. Zasada rekrutacji określają odrębne przepisy zawarte w Regulaminie Rekrutacji 
 1. Prawa i obowiązki rodziców. 

2.1. Rodzice mają prawo do: 

 1. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i dyrekcji opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych; 
 1. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych; 
 1.  uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju; 
 1.  wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych; 
 1. wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska 
  i regionu; 
 1. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.; 
 1. zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola; 
 1. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych; 
 1. udziału w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu. 

2.2. Rodzice mają obowiązek:  

 1. przestrzegać zapisów niniejszego statutu; 
 1. regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie 
 1. współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola; 
 1. przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta; 
 1. odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola; 
 1.  informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola; 
 1.  zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu; 
 1. przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe; 
 1. interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka; 
 1.  kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne; 
 1.  zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.); 
 1.  uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole; 
 1.  bezzwłocznie zgłaszać informacje o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego; 
 1.  śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń; 
 1.  informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka; 
 1. zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie; 
 1. zgłaszać nieobecności 
 1. Formy współpracy z rodzicami. 

3.1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu 
i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach: 

 1. rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku; 
 1. ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego; 
 1. informowanie rodziców o postępach i ewentualnych kłopotach dziecka poprzez: 
 1. rozmowy indywidualne, 
 1. zebrania grupowe i ogólne, 
 1. gazetkę dla rodziców. 
 1. Informacje porządkowe dla rodziców. 
 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 7.00 – 9.00. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić wychowawczyni grupy. 
 1.  Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub osobie dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej. 
 1. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. 
 1. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów).  
 1. W przedszkolu nie wolno podawać dzieciom żadnych leków. 
 1. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby. 
 1. Dzieciom nie wolno przynosić do przedszkola dodatkowego wyżywienia. 
 1. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami. 
 1. Zabrania się wchodzenia do sal w butach. 
 1. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres. 
 1. Zasady odbierania dzieci z przedszkola. 
 1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola 
 1. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.00. 
 1. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane: 
 1. dopuszcza się upoważnienie do odbieranie dziecka przez osobę, która ukończyła 10 rok życia 
 1. rodzice biorą pełną odpowiedzialność za dziecko, które jest pod opieką nieletniego, 
 1. przedszkole nie bierze odpowiedzialności, jeśli w miejscu gdzie dziecko zostało odprowadzone nie ma osoby pełnoletniej, 
 1. upoważnienie może zostać nieuwzględnione jeśli zachowanie małoletniego będzie zagrażało bezpieczeństwu wychowanka. 
 1. Upoważnienie wystawia, co najmniej jeden rodzic dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, PESEL osoby upoważnionej oraz podpis upoważniającego. 
 1. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami. 
 1. Rodzice przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę. 
 1. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających). 
 1. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje rodziców i dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem. 
 1. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00 nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. 
 1. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 18.00. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicamiKomisariat Policji VI w Krakowie, ul. Ćwiklińskiej 4, tel. 12 615 29 17 
 1. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe. 
 1. Wyposażenie dziecka. 
 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież 

wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. 

 1. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, koc obleczony w poszwę (w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego wychowawczynie wywieszają spis materiałów i przyborów do zajęć plastycznych, w które należy dziecko zaopatrzyć. 
 1. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek oprócz dnia zabawkowego ustalonego z rodzicami.  
 1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci. 

DZIAŁ VII 

Warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie przedszkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren przedszkola sprawują dyżurujący nauczyciele.  
 1. Na czas zajęć wejście do przedszkola jest zamykane, by uniemożliwić wejście osobom niepożądanym. 
 1. Obce osoby mogą być wpuszczone do budynku przedszkola po wylegitymowaniu się i tylko za zgodą dyrektora przedszkola. 
 1. Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi przedszkola podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni. 
 1. W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z numerami telefonów alarmowych. 
 1. W przedszkolu określone są miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsce lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych. 
 1. W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 1. W przedszkolu zapewniono możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych 
  i komunikatorów głosowych na wypadek zagrożeń.  
 1. Instalacje grzewcze i elektryczne chronione są przed bezpośrednim dostępem dzieci.  
 1. Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie przedszkola oraz poza jego terenem w trakcie wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowo jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz je sprowadzić po zajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora przedszkola o każdym wypadku mającym miejsce podczas zajęć;  

 2)  podczas zajęć poza terenem przedszkola pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

 1. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku np. plac zabaw, nauczyciel zapoznaje rodziców i dzieci z regulaminem korzystania ze sprzętu będącego na ich wyposażeniu. 
 1. Przedszkole na stałe współpracuje z policją i strażą miejską. 
 1. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą przejmuje inny pracownik przedszkola. 
 1. W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, bezzwłocznie informuje dyrektora przedszkola. 
 1. Dyrektor przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący. 
 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator 
  i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 
 1. Zawieszenie zajęć. 
 1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. 
 1. Zgoda i opinia, o których mowa powyżej mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 
 1. Zawieszenie zajęć może dotyczyć oddziału lub całego przedszkola. 
 1. O zawieszeniu zajęć organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
 1. Gdy zawieszenie zajęć jest wynikiem rozporządzenia władz państwowych lub sanitarnych, dyrektor, na podstawie odpowiednich przepisów opracowuje procedury postępowania i zarządza nauczania zdalne. 

DZIAŁ VIII 

Przepisy końcowe 

 1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu o odpowiedni przepisy prawa. 
 1. Zmiany statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów prawa. 

Statut Przedszkola zatwierdzony przez organ prowadzący Publiczne PrzedszkolRADOŚĆ Krakowie w dniu 31.08.2020 r. 

 

Istniejemy od 1995 roku