RODO

Przedszkole Publiczne „Radość”

 1. Klonowica 17c, 30-543 Kraków

NIP: 9451405198

REGON: 364089535

 

ZMIANY W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych”

Od kiedy obowiązują zmiany?

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

Jaki jest cel RODO?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

W świetle przepisów Przedszkole Publiczne „Radość” jest administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci jako naszych podopiecznych. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny ze statutem, umową oraz obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci?

Dane osobowe uzyskane przy wypełnianiu karty zapisu i zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 1. przeprowadzenie procedury rekrutacji.
 2. zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług i misji: opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.
 3. wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie rozliczeń oraz dokumentów księgowych (np. elektroniczne dowody wpłat). Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
 4. a) przez czas wykonania obowiązków
 5. b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane
 6. c) przez czas, w  którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO.)
 7. tworzenie zestawień, analiz, statystyk na potrzeby urzędów państwowych np. SIO (System Informacji Oświatowej), GUS (Główny Urząd Statystyczny) − przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy i określonych w różnych ustawach przepisów prawa
 8. świadczenie usług dodatkowych, gdy dane te są niezbędne do ich świadczenia (o ile udzielą Państwo na to zgody np. uczestnictwo w wycieczkach).

Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na karcie zapisu oraz formularzu umowy – to dane kluczowe, bez których umowa nie będzie mogła zostać zawarta – podstawowe dane osobowe dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych. Będą to imiona i nazwiska dzieci, imiona i nazwiska opiekunów prawnych, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania i zameldowania dziecka oraz numer pesel. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy lub nie uzyskamy informacji o alergiach pokarmowych dziecka itp.)

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu zadań dydaktycznych na terenie przedszkola – dane zapisane w dzienniku zajęć: wychowawcom grup, nauczycielom prowadzącym zajęcia dodatkowe.
 2. zatrudnionym nauczycielom prowadzącym zajęcia realizujące podstawę programową, w tym nauczycielom języka angielskiego i religii.
 3. logopedzie oraz psychologowi z Ośrodka Psychologiczno – Pedagogicznego w Krakowie podczas obserwacji i konsultacji logopedycznych i psychologicznych.
 4. Urzędowi Miasta Krakowa i Ministerstwu Edukacji Narodowej, przetwarzającym dane we własnym imieniu.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek dotyczący danych osobowych o:

– sprostowanie (poprawienie) danych.

– usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych tj. grupa zamknięta na portalu Facebook.

– ograniczenie przetwarzania.

– dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych).

– przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z  tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w naszej placówce u pani dyrektor Agaty Jaroń lub w formie elektronicznej u Inspektora Danych Osobowych (IDO) Mateusza Jaroń. e-mail: przedszkoleradosc@op.pl

Dodatkowa Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego/statutowego, możemy prosić o  wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich działalności (np. fotograf lub zajęcia kulinarne w przedszkolu). Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa i Państwa dzieci narusza przepisy prawa.

Informacje końcowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług na Państwa rzecz. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług lub zawieranie umów.

Dane osobowe mogą być przechowywane w odizolowanej dokumentacji papierowej, jak również w wersji elektronicznej – na komputerze zabezpieczonym hasłem dostępu.

Niniejszy dokument staje się obowiązujący wraz z wejściem w życie RODO tj. 25.05.2018r. Po zapoznaniu się z treścią każdy z rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego „Radość” załącza do dokumentu zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zapoznałem/am się z treścią dokumentu o zmianach w przepisach o ochronie danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka.

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów……………………………………………………………….…………………………………………………..

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kraków, dnia…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………………….

(podpis Rodziców)

 

 

 

 

 

…………………………………………..                                                            ………………………………………

Dyrektor przedszkola                                                    IDO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Istniejemy od 1995 roku